Avís legal i protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

SERVIELEVA SL respecta i protegeix la privadesa dels seus usuaris i de tercers. SI US PLAU llegeixi aquesta política de privadesa abans de registrar-se a la nostra pàgina.

1.-INFORMACIÓ  BÀSICA

Responsable del tractament

SERVIELEVA SL  

C/Can Culebra  21  (Pol Ind. Montfullà)

17162 BESCANÓ

CIF

B17538794

Finalitats principals del tractament

-Gestionar el seu registre com a usuari en la plataforma

-Gestionar currículums

-Oferir-li informació dels nostres serveis i productes.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment.

-Compliment d'obligacions legals.

Destinataris principals

-SERVIELEVA SL i empreses del mateix grup empresarial i amb la mateixa finalitat.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats pel seu titular.

-Facilitats per la seva navegació en la nostra plataforma (Internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No estan previstes.

Delegat protecció de Dades

-No procedeix.

 

2.-Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

SERVIELEVA SL està domiciliada a BESCANÓ, C/ Can Culebra  21  codi postal  17162 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2683, Foli 104, Full nºGI-46717, Inscripció 1A.

Per a qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privadesa pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit al correu marketing@validalift.com o be trucant al telèfon 972476068, el nostre horari és de dilluns a divendres, de 8:00h a 13:00h i de 15:00h a 18:00h. Per conèixer el cost de la trucada des d'una xarxa fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.


 

3.- Categories de dades que tractem.

3.1.-Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon.

3.2.-Dades acadèmiques i de professió: si vostè ens envia el currículum mitjançant l'ús de la web.

4.- Amb quines finalitats tractem les seves dades?

SERVIELEVA SL tractarà les dades de l'usuari de manera automàtica/manual per a les següents finalitats:

- Gestionar el seu registre com a usuari en la plataforma https://www.ascensoresvalidalift.com/  

- Oferir-li els nostres serveis mitjançant la utilització de qualsevol suport, incloent l'enviament postal, SMS, correu electrònic o qualsevol altre suport disponible segons l'estat de la tecnologia a cada moment.

- Informar-li periòdicament de serveis addicionals que poden ser del seu interès vinculats a SERVIELEVA SL i/o empreses relacionades amb el mateix grup empresarial.

- Gestionar les consultes efectuades i peticions d'informació.


5.-Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

Per a l'alta i registre de l'usuari en la plataforma de SERVIELEVA SL, la base legitimadora és el consentiment de l'interessat que se sol·licita en cada cas.

Per a la remissió d'informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d'empreses afins la base legitimadora és l'interès legítim de l'empresa per dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Al moment en què manifesti el seu consentiment, les seves dades seran també utilitzats per a propòsits informatius sobre activitats de l'empresa i diversa informació. Per això, a excepció que en els camps assenyalats s'indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal s'entendran com a voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes suposi una falta en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui qualsevol altra cosa.

Com a interessat ha de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre si pel que no s'exclouen mútuament.


6.-Destinataris de les dades

-Empresas relacionades amb SERVIELEVA SL  per a les mateixes finalitats.

-Les Forces i Cossos de Seguretat per mandat legal.

-Bancs i entitats financeres per al cor dels serveis oferts.


7.-Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservessin durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats pels quals van ser recaptats, excepte que l'interessat s'oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment per al seu tractament, excepte que la normativa vigent a cada moment estableixi una durada diferent.


8.-Drets que l’assisteixen

Per a l'exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons dades punt 1. Es tracta d'un procediment gratuït i ha d'anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

Vostè té dret a qualsevol moment poder:

-Revocar el consentiment prestat. Recordi que el consentiment està prestat per a cada finalitat del tractament i és independent de cadascun, per la qual cosa no s'exclouen mútuament.

-Accedir a les seves dades personals.

-Rectificar les seves dades personals, si són inexactes o incomplets.

-Sol·licitar la seva supressió quan ja no és necessària la seva conservació.

-Sol·licitar la limitació del tractament si es compleixen les condicions per a això.

-Oposar-se al seu tractament en els termes i condicions previstes legalment.

-Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

-Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (wwww.agpd.es) quan consideri l'interessat que existeix vulneració de drets. No obstant això, prèviament pot posar-se en contacte amb SERVIELEVA SL, enviant un correu a marketing@validalift.com o trucant al telèfon 972 476 068.


9.- Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Per la seva banda, SERVIELEVA SL, ha pres les precaucions necessàries per protegir la seva privadesa i ha gestionat diversos protocols per evitar accessos no autoritzats a les seves dades.

En qualsevol cas, atès que aquestes dades es faciliten a través de pàgines web públiques (Internet), existeix el risc que les seves dades puguin transmetre's de forma insegura i SERVIELEVA SL no pugui garantir l'ús dels mateixos per un tercer.

Aquest lloc web pot contenir vincles a altres web dels continguts del qual i polítiques de privadesa no ens responsabilitzarem.

SERVIELEVA SL tractarà les dades a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

Funciones i obligacions de personal

•             Registre d'esdeveniments

•             Gestió de suports i documents

•             Control d'Accés

•             Identificació i autenticació

•             Còpia de seguretat i recuperació

No obstant això, en altres casos, SERVIELEVA SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l'Usuari o Client.

10.-Cambis en la política de privacitat

SERVIELEVA SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En dites suposades, anunciarà en el Lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització: 24 de maig de 2018

© 2018 SERVIELEVA SL • Tots els drets reservats